Estatuts

Estatuts de l’associació

MESTRES QUE FAN ESCOLA.

inscrita en el registre nacional d’associacions com a associació sense afany de guanys

Grup 1, secció 1, núm 592400

CAPÍTOL PRIMER: DE L’ASSOCIACIÓ.

Article primer.

Es constitueix a la vila d’Oliva a 11 de juliol de 2008, l’Associació “MESTRES QUE FAN ESCOLA” que es regirà pel presents estatuts aprovats per la comissió constituent, i sota l’empara del que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i a l’empara del que disposa l’article 22 de la Constitució.

L’associació ”Mestres que fan escola” no té afany de guanys i es constitueix com una organització no governamental dedicada al desenvolupament itegral de les persones.

Personalitat jurídica. L’associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar del seus béns i complir les finalitats que es proposa.

Article Segon. Finalitats, Objectius i Activitats.

La finalitat de l’associació és que s’acompleisca l’article 26 de la Declaració dels Drets Humans:

Tot esser humà te dret a l’educació.

L’educació elemental i fonamental ha de ser gratuïta

L’ensenyament elemental ha de ser obligatori

Actualment hi ha molts països del tercer món en els que aquests drets fonamentals de les persones no s’acompleixen, pel que aquesta associació es proposa els següents objectius:

Estudiar la situació educativa de països del tercer món

Actuar en zones en les que hi haja més necessitat

Realitzar les accions necessàries per restituir l’article 26 de la Declaració dels Drets Humans

En tot el procés s’afavorirà a les dones, les quals, als països del tercer món encara estan més discriminades.

Formar una comunitat civil al país d’intervenció que defense la necessitat de l’escola i la educació com a via pel progrés de les persones.

A fi de poder aconseguir aquests objectius i finalitats l’associació “Mestres que fan Escola” realitzarà les següents activitats:

Constituir una comunitat local al país on s’haja d’intervenir

Construir escoles, dotar-les de personal, de material,…

Completar el projecte educatiu amb propostes per a la vida: agricultura, ramaderia, oficis,…

Formar el professorat local amb els criteris de la Renovació Pedagògica

Buscar finançament per realitzar els projectes proposats, tant des de l’empresa privada com des de les institucions públiques

Article tercer.- Domicili social.

El domicili social de l’associació s’estableix a Oliva, avinguda de València, Nº. 2, quart, porta 16, codi postal 46780.

Article quart.- Àmbit territorial, durada i dissolució.

L’associació desenvoluparà la seua tasca a països del tercer món, preferentment a l’Àfrica subsahariana. Tindrà una durada indefinida i només es dissoldrà per acord de l’assemblea general extraordinària o per qualsevol de les causes previstes en la llei.

Article cinquè.-

La comissió permanent serà l’òrgan competent per a interpretar els preceptes legals continguts en aquests estatuts i cobrir les seues llacunes i basant-se en la normativa legal vigent en matèria d’associacions.

CAPÍTOL SEGON: DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE LA ADMINISTRACIÓ.

Article sisè.-

El govern i administració de l’associació seran exercits per l’assemblea de socis i la Permanent.

Article setè.-

L’assemblea estarà formada per totes les persones físiques i jurídiques associades

Article vuitè.-

L’assemblea de socis es reunirà una vegada a l’any ordinàriament. Amb caire extraordinari es reunirà quan ho demane almenys, la tercera part dels membres de la permanent o un vint per cent de les persones associades.

Article novè.-

L’Assemblea serà convocada, en tot cas, amb expressió de l’ordre del dia, i la convocatòria deurà arribar als destinataris amb una antelació mínima de quinze respecte a la data de reunió.

Article desè.-

L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda amb la presència d’un terç dels socis, i el president i el secretari de l’assemblea seran designats a l’inici de la reunió. En segona convocatòria, quedarà vàlidament constituïda qualsevol que siga el nombre de socis presents.

Article onzè.-

Tenen dret a vot en l’Assemblea totes les persones associades, físiques o jurídiques,presents o aquelles en qui deleguen. Tant en aquesta com en la permanent s’adoptaran els acords per majoria simple, excepte per a la reforma dels estatuts i la dissolució de l’associació, on s’exigirà la majoria qualificada.

Article dotzè.-

L’assemblea triarà els membres representats en la permanent per votació lliure i secreta entre els candidats que s’hagen presentat i que siguen majors d’edat, estiguen en ple ús dels drets civils i compatibles amb la legislació vigent.

Article tretzè.-

Són funcions específiques de l’Assemblea: aprovar els projectes a realitzar, ser vehicle de participació permanent de les persones associades, triar els seus representants en la permanent, ser informada de les activitats desenvolupades al llarg del curs i dels projectes existents, conèixer i aprovar els presupostos anuals.

Article catorzè.-

L’òrgan màxim entre assemblees és la permanent. Aquesta estarà formada un nombre senar de membres. La quantitat de membres serà decidida a les assemblees anuals depenent dels projectes que estiguen en marxa, però mai serà inferior a 5 membres.

Dins la permanent, i per fer més operatiu el treball, es podran triar persones que facen les funcions de representació, de secretaria, de tresoreria o de qualsevol altra funció que es considere necessària, atenent que sempre serà la permanent qui ostentarà la màxima representació.

Article quinzè.-

Seran funcions específiques de la permanent: concretar la línia general d’actuació de l’Associació, les seues activitats i la seua administració, elaborar els projectes, els pressupostos, preparar el programa d’activitats a desenvolupar al llarg de l’any, difondre les activitats de l’Associació, recaptar fons per poder-les desenvolupar, i totes aquelles que li mane l’assemblea general.

Article setzè.-

La permanent es reunirà amb caire ordinari una vegada al trimestre i amb caire extraordinari, quan ho demane la majoria simple dels seus membres. Si s’escau, es podran formar subcomissions de treball dins la mateixa per fer més operatiu el treball.

CAPÌTOL TERCER: DE LES PERSONES ASSOCIADES: DRETS I DEURES

Article dissetè.-

L’associació “Mestres que fan escola” podrà tenir socis ordinaris i socis honoraris

Article divuitè.-

Seran socis ordinaris totes aquelles persones que manifesten la seua voluntat de ser-ho i paguen les quotes que s’estableisquen anualment en assemblea.

Article dinovè.-

Tots els socis ordinaris tindran els següents drets:

1.- Elegir i ser elegible per a les funcions representatives i directives de l’associació.

2.- Tenir veu i vot en les assemblees de l’associació.

3.- Prendre part en totes les activitats organitzades per l’associació.

4.- Adreçar peticions, suggerències i proposar iniciatives als òrgans de govern de l’associació.

5.- Demanar i rebre de la Permanent tota la informació que es necessite sobre la qüestió associativa.

Article vintè.-

Tots els socis ordinaris tenen els següents deures:

1.- Acceptar i acomplir aquests estatuts, els acords de l’assemblea i de la Permanent.

2.- Col·laborar amb els fins de l’associació. Pagar les quotes que s’establisquen.

3.- Participar en les activitats que l’associació organitze.

4.- Vetlar pel bon funcionament i la imatge pública de l’associació.

Article vint-i-unè.-

La condició de soci ordinari es perdrà en passar un any sense fer front a les quotes establertes.

Article vint-i-dosè.-

Seran socis honoraris les persones jurídiques que representen les organitzacions i entitats que donen suport a les activitats de l’Associació “Mestres que fan Escola”. A més, podran accedir a aquesta condició totes aquelles persones jurídiques que representen les organitzacions o entitats que, tenint interès per l’educació i, coincidint amb els objectius d’aquesta associació així ho sol·liciten. La seua sol·licitud serà presentada a la Comissió Organitzadora i informada l’assemblea.

Article vint-i-tresè.-

Tots els socis honoraris tindran els següents drets:

1.- Expressar les seues opinions, fer propostes o llençar iniciatives a les assemblees i òrgans de govern de l’associació.

2.- Tenir representació en la permanent.

3.- Participar en les activitats que s’organitzen.

Article vint-i-quatrè.-

Tots els socis honoraris tenen els següents deures:

1.- Acceptar i complir aquests estatuts, els acords de les assemblees i de la permanent.

2.- Donar suport a l’associació i promoure les activitats d’aquesta.

3.- Respectar la independència de l’associació.

4.- Col·laborar amb els seus propis mitjans en el funcionament de l’associació.

Article vint-i-cinquè.-

La condició de soci honorari es perdrà en passar un any sense fer ús del drets i qualssevol dels deures que li confereixen aquesta condició.

Article vint-i-sisè.-

Els socis podran sol·licitar la seua baixa de l’associació voluntàriament. Aquest fet no eximeix de l’obligació de satisfer les obligacions que estiguen pendents amb aquella.

Article vint-i-setè.-

Els socis podran ser separats de l’associació quan el seu comportament o acció no estiga d’acord amb els objectius d’aquesta. L’expulsió serà decidida per la Permanent amb audiència a l’interessat, previ informe-expedient preceptiu, contra el qual es podrà presentar recurs.

CAPITOL QUART: DEL RÈGIM ECONÒMIC

Article vint-i-vuitè.-

L’associació no compta amb cap patrimoni fundacional. El límit del seu pressupost anual queda fixat en 350.000€

Article vint-i-novè.-

Els recursos econòmics necessaris per portar endavant les seues activitats podrà obtenir-los dels següents mitjans:

a)- El producte de les quotes ordinàries i/o extraordinàries dels seus socis

b)- Les donacions o legats que puga rebre de particulars o altres entitats.

c)- Les subvencions que, per a les seues activitats,puga rebre de la comunitat europea, de l’estat, del govern autònom, governs locals i/o altres organismes oficials o privats.

L’exercici econòmic quedarà tancat a trenta-un de desembre de l’any natural.

Article trentè.-

L’associació dedicarà tots els sues recursos a la realització dels seus projectes i en compliment dels seus fins, sense que els associats, cònjuges o persones que convisquen amb ells amb anàloga relació afectivitat, o parentspuguen rebre beneficis, dividends o qualsevol tipus de renda per ser-ho, ni cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

Article trenta-unè.-

L’administració dels fons de l’associació es portarà sotmesa a la corresponent intervenció i amb publicitat suficient perquè tots els socis puguen tenir periòdicament coneixement dels destí dels fons, sense perjudici del dret consignat a aquest respecte en aquests estatuts.

Article trenta-dosè.-

En cas de dissolució de l’associació, l’Assemblea General que així ho acorde, anomenarà una comissió liquidadora integrada per cinc membres trets de la Permanent, la qual es farà càrrec dels fons que existesquen, a fi que, una vegada satisfetes les obligacions, el romanent, si n’hi hagués, fos donat a qualssevol entitat legalment constituïda amb domicili en aquest àmbit territorial i que es dedique a finalitats semblants a les d’aquesta associació i, així mateix, es trobe fora de l’estructura institucional o administrativa.

Article trenta-tresè.-

Aquesta associació pot federar-se amb d’altres del mateix caire, tant a nivell de País Valencià, com d’altres nacionalitats de l’estat espanyol, així com vincular-se a organismes i associacions del mateix tipus, tant a nivell de País Valencià, estat o internacionalment.

DISPOSICIÓ FINAL:

Donada la finalitat i caire d’aquesta Associació, sense afany de guanys en les seues activitats, es gestionarà la inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana, així com la seua declaració d’utilitat pública.

Oliva a onze de juliol de dos-mil vuit.

Cercar

Eines